Kehittämishankkeet

Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja.

Kehittämishankkeet voivat olla yleishyödyllisiä tai elinkeinollisia. Yleishyödyllisillä hankkeilla mm. tuetaan kylien ja yhteisöjen kehittymistä, yhteistyötä, lasten ja nuorten osallisuutta.

Elinkeinollinen kehittäminen voi esim. edistää yritysyhteistyötä ja työvoiman saatavuutta.

Hankkeiden hakemisesta

Erilaisiin tarpeisiin on tarjolla erikokoisia kehittämishankkeita. Tavallisesti hankkeet ovat paikallisia, mutta ne voivat olla myös alueiden välisiä tai kansainvälisiä.

Kaikki kehittämishankkeet haetaan Hyrrästä. Hyrrä ohjaa hakemuksen laadinnassa. Hyrrä-tunnukset luodaan Suomi.fi-palvelussa. Hyrrän etusivulla on ohjeita Hyrrän tekniseen käyttöön.

Päijänne-Leader

Kuka voi saada tukea?

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, kunta, järjestö, urheilu- tai liikuntaseura, kulttuuriyhdistys, kyläyhdistys tai osuuskunta.

Päijänne-Leader

Hanketyypit

Pienhankkeet
Pienhankkeiden budjetti on 2 000–8 000 €. Näiden haku- ja maksatusprosessit ovat yksinkertaisemmat kuin kooltaan suuremmissa hankkeissa.

Kehittämishankkeet
Pienhanketta suuremmissa hankkeissa Päijänne-Leaderin tuki voi olla jopa 100 000 €/hanke.

Kehittämishankkeiden maksimitukiprosentti on 85 %. Vähintään 15 % omarahoitus voi yleishyödyllisissä hankkeissa olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi.

Päijänne-Leader

Hankkeiden kustannusmallit

Todelliset hyväksyttävät kustannukset

Kustannusperusteinen -malli on perinteinen aikaisemminkin käytössä ollut toimintatapa eli kaikki hankkeen kustannukset todennetaan laskukopioilla, maksutositteilla/tiliotteilla ja pääkirjan otteella.

Laskennalliset yleiskustannukset , flat rate 19%

Hankkeen henkilöstökuluina hyväksytään työssäoloajan palkka ilman sivukuluja ja lisäksi laskennallisesti hyväksytään 39 prosenttia työssäoloajan palkasta. Laskennallinen henkilöstökulu sisältää loma-ajan palkan, lomarahan sekä lakisääteiset palkan sivukulut.

Laskennallisina kustannuksina voidaan hyväksyä 19 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketuista kustannuksista. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät hankehenkilöstön matkakustannukset, toimitilakustannukset, kone- ja laitekulut, ohjelmistokulut, toimisto-, koulutus- ja työterveyskulut sekä hankkeen tarjoilukustannukset ja vastuuvakuutukset.

 

Laskennalliset yleiskustannukset 40%

Laskennallisina kustannuksia voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä 40 prosenttia hyväksyttävistä henkilöstökuluista. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset kuin henkilöstökustannukset.

Kertakorvaus

Voit valita kertakorvauksen, jos:

– hankkeesi on yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke
– hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
– hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja esitä kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi esimerkiksi tarjouksin. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia. ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavan hankkeen sisältöön. Voit kuitenkin hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä. Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa.

Hyviä linkkejä hankkeen valmisteluun

Valmistellessasi hanketta on hyvä lukea taustaksi aineistoa alla olevien linkkien kautta.

Päijänne-Leader

Hankkeiden toteuttaminen

Hankepäätöksen saapumisen jälkeen pidämme hanketoimijoiden kanssa aloituspalaverin, jossa vielä käydään läpi hankesuunnitelma sekä hankkeen toteuttamiseen ja maksuhakemukseen liittyvät asiat.

Hyväksytty hankesuunnitelma ja tukipäätös ovat tärkeimmät hankkeen toteuttamista ohjaavat asiakirjat. Muista lukea ne huolellisesti ja palauttaa mieleen aika ajoin toteutuksen edetessä.

Viesti hankkeesta!

Kannustamme teitä viestimään hankkeesta sen aikana ja jälkeenkin! Muistakaa tägätä Päijänne-Leader somejulkaisuihin, niin jaamme hankkeen kuulumisia myös meidän sometileillä.

Jos hankkeen toteuttamiseen liittyen herää kysymyksiä, ole yhteydessä meihin!

Maksatuksen hakeminen

Hanketuki haetaan maksuun Hyrrässä.

Hankkeen hakuvaiheessa valittu kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin.

Ohjeistamme maksuhakua lisää myöhemmin, kun Hyrrä valmistuu siltä osin.

Suunnitteletko kehittämishanketta?

Kysy lisää!

Anu auttaa yleishyödyllisten kehittämishankkeiden valmistelussa.

 

Päijänne-Leader