Tuen hakeminen, tuki-instrumentit ja toimenpiteen eteneminen

Tuen hakeminen

Leader-yritystuet on pääasiassa suunnattu 1-5 henkilötyövuotta työllistävien mikroyritysten liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Tuki voidaan myöntää vain erityisistä syistä johtuen yli 5 htv työllistäville mikroyrityksille. Yritystoiminnan kokeilutukea voi puolestaan hakea luonnollinen henkilö.

Harkinnanvaraisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavalla toimenpiteellä on merkittävä vaikutus yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Lisäksi toimenpiteen tulee kohdistua Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella sijaitsevalle maaseutualueelle ilman kilpailun vääristämistä.

Tuettavaa toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin tukihakemus on tullut vireille.

Seuraavista linkeistä voi olla hyötyä yritystuen hakemisessa:

Päijänne-Leader

Leader yritystuki-instrumentit

Investointituki

Yrityksen investointituki (20-40 %)

Yrityksen investointitukea voidaan myöntää yrityksille, joilla on kasvu- ja kehityspotenttiaalia tuottaa tuotteita ja palveluita, joille riittää kysyntää.  Tukea voidaan myöntää niin aloittavalle, kuin toimivalle yritykselle.

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien koneiden- ja laitteiden, sekä aineettomien oikeuksien hankintaan, sekä toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuviksi.

Yrityksen investointituen määrä vaihtelee yrityksen sijainnista riippuen ja on 20-40 % kohtuullista hyväksyttävistä kustannuksista.

Leader-investointitukea voi saada 5 000 – 100 000 euron kustannusarvioisiin hankkeisiin.

Tarkemmat tukitasot löytyvät tästä linkistä

Energiainvestointituki (30 %)

Leader-ryhmien kautta myönnettävää energiainvestointitukea voidaan käyttää yrityksen energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, sekä energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.  Tukea voidaan myöntää vain päätoimiseen yritystoimintaan harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle yritykselle. Tuen määrä on maksimissaan 30 %.

Yritystoiminnan käynnistäminen

Yrittäjyyskokeilu (2 500 €)

Yrittäjyyskokeilussa pilotoidaan enintään neljän kuukauden ajan uutta yritystoimintaa. Tuki soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa kokeillaan palvelun tai tuotteen kysyntää. Tuen avulla yrittäjä voi vuokrata esim. liiketilan tai tarvittavan koneen sekä hankkia tarpeellista asiantuntija-apua liiketoiminnan aloitukseen

Yrittäjyyskokeilutukea voi hakea luonnollinen henkilö. Tuen hakijalla ei saa olla haettaessa Y-tunnusta. Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla toimitilojen ja laitteiden vuokrat, aineet ja tarvikkeet, käyttömaksut, matkat sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja/tai  tiedon hankkimisesta aiheutuneet ostopalvelut.

Tukea ei voi käyttää pienhankintoihin tai investointeihin.

Tuki myönnetään vakioituna kertakorvauksena kerran samalle tuenhakijalle rahoituskauden (2023-2027) aikana.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen (5 000 €)

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen on tarkoitettu yritystoiminnan käynnistämiseen. Tuen hakijalla tulee olla tukea haettaessa Y-tunnus.  Osa-aikaisuuden minimirajana pidetään 10 viikkotyötunnin työllistävyyttä vuodessa, joka tarkoittaa 480 vuosityötuntia. Yrittäjyys voi olla myös kausiluonteista. Tukikelpoiset kustannukset voivat syntyä toimitilojen ja laitteiden vuokrista, aineista  ja tarvikkeista, käyttömaksuista, matkoista sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimisesta aiheutuneista ostopalveluista. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin (matkapuhelin, tietokone tai muu kuluva työkalu, jonka hankintahinta on enintään 1 200 €).

Hakemuksessa hyväksyttävien kustannusten ja toimenpiteiden pääpainon tulee olla kehittämistoimenpiteissä.

Tuki voidaan myöntää vakioituna kertakorvauksena kerran samalle tuenhakijalle rahoituskauden (2023-2027) aikana.

Hakijalla voi olla korkeintaan vähäisissä määrin kokemusta yrittäjyydestä.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen ( 7 500 €)

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen on tarkoitettu yritystoiminnan käynnistämiseen. Tuen hakijalla tulee olla tukea haettaessa Y-tunnus. Tukikelpoiset kustannukset voivat syntyä toimitilojen ja laitteiden vuokrista, aineista ja tarvikkeista, käyttömaksuista, matkoista sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimisesta aiheutuneista ostopalveluista. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin (matkapuhelin, tietokone tai muu kuluva työkalu, jonka hankintahinta on maksimissaan 1 200 €). Tukea ei voida myöntää jos hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Hakemuksessa hyväksyttävien kustannusten ja toimenpiteiden pääpainon tulee olla kehittämistoimenpiteissä.

Tuki voidaan myöntää vakioituna kertakorvauksena kerran samalle tuenhakijalle rahoituskauden (2023-2027) aikana.

Hakijalla voi olla korkeintaan vähäisissä määrin kokemusta yrittäjyydestä.

Yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla (2 500 €/5 000 €)

Yritystoiminnan ostamista suunnitteleva voi hakea tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan. Ulkopuolinen asiantuntija usein parantaa omistajanvaihdoksen onnistumisprosenttia luomalla paremmat edellytykset liiketoiminnan jatkolle. Omistajanvaihdoksiksi luokitellaan yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset. Tukea voidaan myöntää vain harvaan asutulla ja ydinmaaseutualueella toimivan yrityksen hankinnan suunnitteluun.

Tukea voidaan myöntää mikroyritykselle tai luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole Y-tunnusta. Tukea voidaan myöntää 2 500 tai 5 000 € vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin korkeintaan 5 000 € samalle tuensaajalle rahoituskauden aikana.

Maatalouden kokeilutuki (2 500 €/5000 €/7 500 €)

Uudenlaista maatalousyritystoimintaa aloittavat maanviljelijät voivat hakea tukea uusien liikeideoiden testaamiseen ja kokeiluihin. Tukea voidaan käyttää esimerkiksi erikoiskasvin viljelyn aloittamiseen tai laajentamiseen kaupalliseen tuotantoon, taikka tuotteiden valmisteluun myyntikuntoon.

Kokeilun kesto saa olla enintään kolme vuotta. Tukea voidaan käyttää uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa.  Tukea ei voida käyttää eläinten hankintaan.

Tuki voi pitää sisällään pienhankintoja.

Tuki voidaan myöntää 2 500, 5 000 tai 7 500 €:n vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin enintään 7 500 € rahoituskaudella samalle tuen saajalle.

Yritystoiminnan kehittäminen

Yleistä kehittämistuista

Päijänne-Leaderin kautta haettavia kehittämistukia myönnetään pääsääntöisesti vain silloin, kun tarjolla ei ole esim. kehittämisyhtiön tai muun palveluntarjoajan tarjoamia yrittäjälle pääsosin maksuttomia julkisrahoitteisia neuvonta- ja kehittämispalveluita.  Tukea voidaan myöntää myös siinä tapauksessa, että yritystoiminnan kehittämisessä tarvitaan erityistä asiantuntemusta, jota ei ole tarjolla alueella saatavien julkisrahoitteisten palveluiden taholta. Lisätietoa alueella tarjolla olevista neuvontapalveluista ja muusta yritysrahoituksesta saat Hämeen yrityspalveluiden verkkosivuilta.

Yritystoiminnan kehittämistuki (3 000 €)

Vakiintuneen yritystoiminnan tukea voidaan myöntää yritystoiminnan kehittämiseen tarvittavien yrityksen ulkopuolelta hankittavien kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden hankintaan, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin ja vuokriin.

Tukea voidaan myöntää toimivalle mikroyritykselle. Tuki myönnetään vakioituna kertakorvauksena ja sitä voidaan myöntää samalle tuen saajalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana.

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki  (1 000 €)

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tukea voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, jolle ei ole tukea haettaessa Y-tunnusta. Tukea voidaan käyttää yritystoiminnan edellytysten ja liikeidean kehittämiseen käytettävien ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Tuki myönnetään vakioituna kertakorvauksena samalle tuen saakalle kerran rahoituskauden aikana. Tukea myönnetään vain Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle maaseutualueelle.

Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaisiin markkinoinnin kehittämistoimenpiteisiin.

Kehittämistoimenpiteen valmistelutuki (2 000 €)

Tukea voidaan myöntää mikroyritykselle tai luonnolliselle henkilölle yritystoiminnan aloittamiseen tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun tarvittavien ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan. Valmistelulla tarkoitetaan liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista, sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä.

Tuki myönnetään vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.  Tukea myönnetään vain Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle maaseutualueelle.

 

 

Yritysryhmähankkeet

Yritysryhmähanke (75 %)

Yritysryhmässä ryhmä pieniä tai keskisuuria yrityksiä kehittävät toimintaansa. Ryhmässä voi olla vähintään kolme ja enintään kymmenen yritystä.  Yhteisen kehittämisen lisäksi hankkessa voi olla yrityskohtaista kehittämistä, mutta pääpaino hankkeen toimenpiteissä tulee olla yhteisessä kehittämisessä. Yritysryhmähankkeet eivät ole varsinaisia suoria yriytystukia vaan kuuluvat Leader-rahoituksen hanketukien puolelle.

Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai yhteisen tuotteen / tuoteperheen suunnittelu. Hankkeen saama julkinen tuki kohennetaan yrityksille vähämerkityksellisenä tukena (de minimis tuki).

Yritysryhmähankkeelle voidaan myöntää 75 %:n julkinen rahoitus.

Viljelijäryhmähanke (75%)

Viljelijäryhmähanke on kokonaan uusi kehittämismuoto. Viljelijäryhmähankkessa ryhmä maataloutta harjoittavat kehittävät toimintaansa yhteisillä kehittämistoimenpiteillä.  Hankkeen tavoiteena tulee olle työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai muu vastaava kehittäminen. Viljelijäryhmähankkeen kehittämisryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja enintään 10 viljelijää. Tuen saajana, joka toimii hankkeen hallinoijana tulee olla kehittäjäorganisaatio (elinkeinoyhtiö, oppilaitos, ProAgria tai muu vastaava).

Viljelijäryhmähankkeelle voidaan myöntää 75 % julkinen rahoitus.

Hankkeen eteneminen

Yritystuki tulee vireille kun se on allekirjoitettu ja lähetetty sähköisessä HYRRÄ-järjestelmässä. Tuet käsitellään erillisten valintajaksojen aikana siten, että kunkin valintajakson aikana saapuneet hakemukset pyritään saamaan päätökseen ennen seuraavan valintajakson loppumista. Tuen hakijan kannattaa olla yhteydessä Leader-ryhmään ennen hakemuksen lähetystä.

Lue lisää
Päijänne-Leader

Maksun hakeminen

Hankkeen maksatusta haetaan hankkeen edetessä sähköisessä HYRRÄ-järjestelmässä. Tälle sivulle tulee lisätietoa maksatushakemusten teosta sekä pakollisista liitteistä.  Mikäli sinulla on kysyttävää maksatushakemuksista ja siihen liittyvistä asioista ota rohkeasti yhteyttä Leader-toimiston väkeen.

Lue lisää
Päijänne-Leader