Nuoriso-Leader on nuorten omia projekteja

Nuoriso-Leader antaa mahdollisuuksia

Haluamme saada nuoret mukaan ja luoda heille mahdollisuuksia oppia, ideoida ja toteuttaa itselleen merkityksellistä toimintaa. Nuoriso-Leader on rahoitusta Päijänne-Leaderin alueen nuorten omiin projekteihin. Projekteilla on kunnittain oma kiintiönsä. Tällä hetkellä rahoitusta on jäljellä Asikkalassa, Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä.

Enintään 500 euron rahoitusta voivat hakea vähintään kolmen, 13 – 20-vuotiaiden nuorten muodostamat ryhmät sekä yksittäiset henkilöt yrittäjyyteen. Rahoituksessa on jatkuva haku. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja päätöksen saat viikon kuluessa.

Tutustu rahoituksen sääntöihin ja jätä hakemus!

 

 

 

Päijänne-Leader

Mihin rahoitusta voi hakea?

Myönnämme rahoitusta nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse aktiivisina tekijöinä. Tuemme nuorten harrastusmahdollisuuksia, yrittäjyyttä, osaamisen kehittämistä tai vaikkapa kansainvälisiä kohtaamisia.

Nuoriso-Leader -projekti voi olla:

 • tapahtuman tai opintoretken järjestäminen
 • yhteisten harrastevälineiden hankinta
 • kunnostusprojekti
 • nuorisoyritysten pienet investoinnit (4H-yritys, NY)

 

Mihin rahoitusta ei myönnetä?

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • palkkoihin tai päivärahoihin
 • puhelinkuluihin
 • ruokailu- ja kahvituskuluihin
 • ostos- tai virkistysmatkoihin
 • polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa
 • kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin ym.
 • kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
 • kivi- ja maa-aineksien hankintaan
 • vakiintuneeseen toimintaan

Paljonko rahoitusta voi saada?

 • Tukea voi saada 100 – 500 € per projekti.
 • Avustus on 100 % projektin kustannusarvion ollessa 100–200 euroa (omaa rahaa ei tarvita).
 • Avustus on 90 % kustannusarvion ollessa 201- 500 euroa (omaa rahaa 20–50 euroa).
 • Projektin kustannusarvio voi olla myös yli 500 euroa, jolloin maksimiavustus on 500 euroa ja loput on hakijan omaa rahoitusta.

 

Kuka voi hakea rahoitusta?

 • Ryhmässä tulee olla vähintään kolme 13–20 -vuotiasta henkilöä.
 • Vähintään yhden ryhmän jäsenen pitää olla Päijänne-Leader ry:n jäsen.
 • Projektissa tulee kuitenkin olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka toimii ryhmän tukena ja apuna.
 • Nuori yrittäjä voi hakea rahoitusta yksin.
 • Hakija voi olla myös nuorisotoimintaa järjestävä yhdistys.
 • Nuoriso-Leader-rahaa myönnetään projekteille, jossa nuorten rooli on aktiivinen eli sen tulee olla nuorten suunnittelema sekä toteuttama.
 • Nuoriso-Leader projektien tulee kohdistua toiminta-alueen kuntien nuoriin.

 

HUOMIOI:

 • Sama hakija voi hakea rahoitusta yhteen projektiin/kalenterivuosi.
 • Sama hakija voi saada samantyyppiseen toimintaan tukea vain kerran.
 • Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan projektiin tai projektin osa-alueisiin.
 • Tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin.

 

 

Miten rahoitusta haetaan?

 • Projekteja haetaan sähköisellä lomakkeella: https://forms.office.com/r/kRpW3iN9tp
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Projekteilla on kunnittain oma kiintiönsä. (Rahaa jäljellä kunnissa: Asikkala, Hartola, Padasjoki ja Sysmä)

Miten ja milloin rahoituksen saa?

 • Tuki maksetaan pankkitilille jälkikäteen maksuhakemuksen perusteella.
 • Myönnetystä tuesta voidaan maksaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille viikon sisällä päätöksenteosta, mikäli hakija niin haluaa. Loput 30 % tuesta maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kuitteja vastaan projektin päätyttyä.
 • Jäsenmaksun tulee olla maksettuna ennen ennakon saamista.
 • 4H-yrityksen ollessa hakijana tulee 4H-yritys olla perustettuna ennen ennakon maksamista.
 • Hakijalle toimitetaan sähköpostitse rahoituspäätös, jossa tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä.

 

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ:

 • Jos hankkeen kustannusarvio toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus ennakosta palauttaa Päijänne-Leader ry:n tilille.
 • Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
 • Jos hanke ei toteudu, tulee hakijan ilmoittaa siitä Leader-ryhmään.
 • Saatu ennakko tulee palauttaa kokonaisuudessaan Päijänne-Leader ry:n tilille.
 • Jos hankkeen sisältö (esim. hankinnat) ei toteudu suunnitelulla tavalla, tulee mahdollisista muutoksista sopia etukäteen Leader-ryhmän kanssa.
 • Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja, voi Päijänne-Leader ry periä hakijalta tuen takaisin.
 • Kaiken toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä.

 

 

 

Miten ja milloin projekti raportoidaan?

 • Projektin toteutuksen jälkeen noin kuukauden kuluessa hakija toimittaa vapaamuotoisen selvityksen projektista (esim. lehtileike, videopätkä, valokuvia tai lyhyt raportti).
 • Päijänne-Leaderilla on käyttöoikeus projekteista toimitettuihin videoklippeihin ja valokuviin.
 • Loppumaksatuksen liitteenä tulee olla maksutosite (esim. kuitti tai tiliote) tehdyistä hankinnoista.
 • Opintomatkoista toimitetaan lisäksi osallistujalista.
 • Loppumaksatus toimitetaan Päijänne-Leader ry:n toimistoon postilla tai sähköisesti.
 • Tuki on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

 

Ota yhteyttä

Tiina Västilä
nuorisoaktivaattori
tiina.vastila@paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader